Chỉ thị về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015

Xin nhấn vào liên kết sau để tải tài liệu về máy, .pdf (268KB): Download
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article