Giao nhiệm vụ thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Trưởng Ban chỉ đạo Tây nam Bộ

Khung Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020"

QUYẾT ĐỊNH Số: 172/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 1 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”

Quyết định số 3177/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016

Thông báo số 5130/TB-BNN-VP ngày 20/6/2016 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về Hội nghị "Phát triển chăn nuôi trong điều kiện hạn hán ở các tỉnh vùng DHMT"

Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020

Ngày 14/3/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN về Đề án giảm khí thải nhà kính trong Nông nghiệp

Quyết định phê duyệt đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020

Quyết định Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Quyết định Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ủy ban có chức năng tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn để liên quan đến biến đổi khí hậu

Ban chỉ đạo chương trình

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và PTNT được thành lập tháng 1 năm 2008 nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo Chương trình trong việc triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu trong ngành Nông nghiệp và PTNT

Quyết định 543/QĐ-BNN-KHCN về kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

Quyết định ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020

Chỉ thị 809/CT-BNN-KHCN

Chỉ thị về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015
12