TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Biểu mẫu lượng mưa Tải về
2 Biểu mẫu độ ẩm không khí Tải về
3 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC LĨNH VỰC Tải về
4 MÔ HÌNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tải về
5 Tin bài biến đổi khí hậu cập nhật lên website tại mục “Tin tức – Sự kiện” Tải về
6 HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tải về
7 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tải về
8 Công cụ đánh giá chính sách thích ứng quốc gia Tải về
9 Hướng dẫn lựa chọn sinh kế thích ứng với BĐKH Tải về