Tên chương trình, dự án
Đơn vị thực hiện
Kinh phí (triệu đ)
Thời gian thực hiện
Tiến độ
Kết quả
Viện Thủy Văn Môi trường và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Thủy Lợi
5.9
8/15/2016 10:37:18 AM
2014 - 2015
Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4.9
8/15/2016 10:36:17 AM
2014 - 2015
Trường Đại Học Cần Thơ
4.5
8/15/2016 10:35:02 AM
2014 - 2015
Viện Sinh Thái và Bảo vệ Công trình
5.8
8/15/2016 10:33:50 AM
2014 - 2015
Viện Bảo Vệ Thực Vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
5.8
8/15/2016 10:32:55 AM
2014 - 2015
Viện Kinh Tế và Quy hoạch Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4.65
8/15/2016 10:31:55 AM
2014 - 2015
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
4.9
8/15/2016 10:31:12 AM
2014 - 2015
Trường Đại học Mỏ Địa Chất
7.2
8/15/2016 10:30:25 AM
2014 - 2015
Trung tâm Điều tra Đánh giá Tài Nguyên Đất, Tổng Cục Quản lý Đất đai
5.6
8/15/2016 10:29:22 AM
2014 - 2015
Trung tâm Công nghệ Tài nguyên Nước, Cục Quản lý Tài nguyên Nước
6.15
8/15/2016 10:27:23 AM
2014 - 2015
Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường
6.3
8/15/2016 12:00:00 AM
2014 - 2015
Đoàn Thu Hà
0
8/2/2016 10:11:29 AM
Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
2.4
1/1/2010 12:00:00 AM
Đã hoàn thành
Nhóm Tư vấn Nguyễn Mạnh Hoàng
0
3/1/2010 12:00:00 AM
Đã hoàn thành
Nhóm Tư vấn Đào Trọng Tứ
0
3/1/2010 12:00:00 AM
Đã hoàn thành
123