CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Đánh giá tác động, xác định các giải pháp ứng phó, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Thuỷ sản
Đơn vị thực hiện Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Thời gian 1 - 11
Mô tả - Nghiên cứu tổng quan - Xây dựng phương pháp và bộ chỉ số đánh giá tác động của BĐKH tới nông nghiệp và thủy sản - Đánh giá tác động của BĐKH - Bước đầu đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH và triển khai kế hoạch hành động - Xây dựng dự thảo đề án phát triển lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản bền vững cho vùng ĐBSH
Kinh phí (tr đồng) 2.4
Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước
Tiến độ Đã hoàn thành
Tài liệu đính kèm Chưa có