CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI CẤP NƯỚC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Đơn vị thực hiện Đoàn Thu Hà
Thời gian 8 - 8
Mô tả Dựa trên các kịch bản Biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và kết quả mô phỏng thủy lực ngập lũ và xâm nhập mặn theo các kịch bản BĐKH, mức độ tổn thương do BĐKH tới cấp nước của người dân vùng nông thôn đã được tổng hợp, thống kê và đánh giá. Kết quả cho thấy tỷ lệ dân số nông thôn bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tăng từ 39.5% tại thời điểm 2012 lên 41.4, 45.3 và 47.6% vào các năm 2020, 2030 và 2050; dân số bị ảnh hưởng ngập lũ tăng từ 66.7 lên 71.9, 74 và 79.2% vào các năm 2020, 2030 và 2050. Chất lượng và trữ lượng nước suy giảm, nhiều vùng khan hiếm nước nghiêm trọng, cần thiết phải có các giải pháp tạo nguồn và cấp nước hợp lý trong điều kiện BĐKH vùng ĐBSCL
Kinh phí (tr đồng) 0
Nguồn kinh phí
Tiến độ
Tài liệu đính kèm Chưa có