CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập hệ thống quan trắc-giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt, nước dưới đất. Nghiên cứu điển hình trên lưu vực sông Mã (BĐKH.39)
Đơn vị thực hiện Trung tâm Công nghệ Tài nguyên Nước, Cục Quản lý Tài nguyên Nước
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 6.15
Nguồn kinh phí Chương trình KHCN phục vụ Chương trình MTQG về BĐKH
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có