CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam (BĐKH.59)
Đơn vị thực hiện Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 4.9
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có