Phương pháp này là để rà soát, đánh giá nhanh các mô hình CSA (mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu) nhằm lựa chọn mô hình CSA phù hợp trong từng bối cảnh cụ thể.
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Other news