Các khí nhà kính hấp thụ nhiệt bức xạ hồng ngoại phát ra bởi bề mặt của Trái đất, và bởi chính khí quyển. Vì vậy các loại khí nhà kính giữ nhiệt bên trong lớp khí quyển ở bề mặt đất và tầng đối lưu. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng nhà kính. Bức xạ nhiệt hồng ngoại trong tầng đối lưu quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ của khí quyển tại độ cao mà ở đó nó bị phát xạ. Sự gia tăng nồng độ các KNK dẫn đến độ chắn sáng hồng ngoại của khí quyển gia tăng. Điều này gây ra một tác động bức xạ dẫn đến sự tăng cường của hiệu ứng nhà kính và làm cho trái đất nóng lên. Sự gia tăng nồng độ KNK là nguyên nhân chính gây BĐKH.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article