Các khí nhà kính là các thành phần khí của khí quyển, gồm cả các khí trong tự nhiên và các khí sinh ra do hoạt động của con người. Các khí này hấp thụ và phát xạ bức xạ ở các bước sóng cụ thể trong khoảng phổ của bức xạ hồng ngoại nhiệt phát ra từ bề mặt Trái đất, khí quyển và mây. Hơi nước (H2O), điôxit cacbon (CO2), ôxit nitơ (N2O), khí mê tan (CH4), và ôzôn (O3) là các KNK chính trong khí quyển Trái đất. Ở quy mô toàn cầu, thống kê năm 2007 cho thấy hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 30.9 % tổng lượng KNK phát thải vào môi trường không khí.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article