Trong khi diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, chuyển giao các giống cây trồng mới nhằm duy trì và tăng sản lượng là giái pháp tối ưu nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với BĐKH.

Trong khi diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, chuyển giao các giống cây trồng mới nhằm duy trì và tăng sản lượng là giái pháp tối ưu nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với BĐKH.

Hình 2.5. Thay đổi năng suất một số cây trồng quan trọng, 1995-2008

Kết quả thống kê năng suất một số loại cây trồng chính cho thấy, năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng mạnh trong giai đoạn 1995-2008, đặc biệt là sắn, lúa, đậu tương, mía,…

Bảng 2.15. Tăng sản lượng do năng suất cây trồng tăng, giai đoạn 1995-2008

ĐVT: 1000 tấn

Loại cây trồng

ĐBSH

NMR

CCR

TN

ĐNB

ĐBSCL

Cả nước

1. Lúa

1.568,4

1.228,6

2.238,0

508,3

372,8

7.857,5

13.773,6

2. Ngô

172,7

1.150,6

674,9

981,5

229,0

142,6

3.351,3

3. Khoai lang

-275,0

25,8

-288,6

55,8

0,9

119,2

-361,9

4. Lạc

51,0

55,1

100,3

7,9

-31,1

16,1

199,3

5. Đậu tương

66,8

41,0

4,4

33,3

-7,8

-7,4

143,1

5. Sắn

23,1

721,7

2.206,2

2.072,4

2.133,7

27,2

7.184,3

6. Mía

-77,5

858,5

3.605,8

1.172,3

169,2

-311,4

5.416,9

7.Cà phê

0,0

4,4

10,2

821,9

1,3

0,0

837,8

Nguồn: Tính toán dựa vào nguồn của GSO, 1995-2008

Việc áp dụng các giống cây trồng mới như là biện pháp thích ứng hiệu quả và thành công của nông nghiệp nước ta trong công cuộc chống lại diến biến của BĐKH. Trong khi diện tích canh tác không những không tăng mà còn có xu hướng giảm mạnh do công nghiệp hóa, đô thị hóa và xói mòn, rửa trôi, nhưng sản lượng hầu hết các loại cây trồng chính lại tăng mạnh. Kết quả Bảng 2.15 cho thấy, ngoại trừ sản lượng khoai lang giảm, còn sản lượng các cây trồng khác như lúa, ngô, lạc, đậu tương đều tăng mạnh và chủ yếu là do tăng năng suất thu hoạch. Thực tế, do tăng mạnh về năng suất, sản lượng lúa của nước ta đã tăng 13,77 triệu tấn, ngô tăng 3,3 triệu tấn, sắn tăng 5 triệu tấn trong giai đoạn 1995-2008. Như vậy, áp dụng các giống cây trồng mới có năng suất cao góp phần tăng mạnh về sản lượng nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện BĐKH.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article