VH- UBND TP Đà Nẵng vừa thông qua đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và năng lượng tái tạo” giai đoạn 2011-2015.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article