Nhiệt độ tăng lên, bốc thóat hơi tiềm năng tăng tương ứng, đồng thời lượng mưa trong mùa khô giảm ở trên tất cả các lưu vực, dẫn đến nhu cầu nước cho tưới có xu thế tăng lên trên tất cả các lưu vực.

Nhiệt độ tăng lên, bốc thóat hơi tiềm năng tăng tương ứng, đồng thời lượng mưa trong mùa khô giảm ở trên tất cả các lưu vực, dẫn đến nhu cầu nước cho tưới có xu thế tăng lên trên tất cả các lưu vực. Ở lưu vực sông Đồng Nai, nhu cầu nước tưới tăng nhiều nhất, lên đến 50% vào cuối thế kỷ 21 do lượng mưa tăng không nhiều (khoảng 2%), bốc thoát hơi tiềm năng tăng khoảng 15%, dòng chảy trong sông giảm trong cả mùa lũ lẫn mùa cạn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article