Tác động của BĐKH đến dòng chảy năm rất khác nhau giữa các vùng/hệ thống sông trên lãnh thổ Việt Nam.

Tac động của BĐKH đến dòng chảy năm rất khác nhau giữa các vùng/hệ thống sông trên lãnh thổ Việt Nam.  Xu thế biến đổi dong chảy năm trong thế kỷ 21 tại một số trạm thủy văn trên một số sông  nhận thấy, xu thế biến đổi của dòng chảy năm của các sông là trái ngược nhau giữa hai miền Bắc (Bắc Bộ và phần phia bắc của Bắc Trung Bộ -Thanh Hóa và Nghệ An) và miền Nam (phần phia nam của Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ). Dòng chảy năm trên các sông ở Bắc Bộ, phần phia bắc của Bắc Trung Bộ có xu thế tăng phổ biến dưới 2% vào năm 2040-2059 và lên đến 2-5% vào thời kỳ 2080- 2099; không có sự chênh lệch nhiều giữa hai kịch bản A2 va B2. Trái lại, dòng chảy năm trong tương lai của các sông ở phần phía nam từ Hà Tĩnh trở vào lại có xu thế giảm. Với kịch bản B2, mức giảm của dòng chảy năm thường dưới 4% vào thời kỳ 2040-2059 và dưới 7% vào thời kỳ 2080-2099, giảm tương đối ít (dưới 2%) ở các lưu vực sông La, Thu Bồn va thượng nguồn sông Ba, giảm tương đối nhiều ở lưu vực sông Đồng Nai, có thể tới 7% vao thời kỳ 2040-2059 và10% vào thời kỳ 2080-2099 ở hạ lưu sông Bé tại trạm Phước Hoa.Tác động của biến đổi khi hậu cũng sẽ làm cho dòng chảy năm của sông Mê Công tăng lên.Theo kết quả tính toán của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, mức tăng trung bình trong thời kỳ 2010-2050 của dòng chảy năm của sông Mê Công tại Kratie và Tân Châu tăng tương ứng khoảng 7% và 4% đối với kịch bản B2; 12,5% và 7,6% đối với kịch bản A2 so với thời kỳ 1985- 2000. Nếu xét đến cả phát triển khai thác sử dụng nước trên lưu vực, dòng chảy năm tại Kratie và Tân Châu trung bình cả thời kỳ 2010- 2050 vẫn tăng nhưng mức độ ít hơn, chỉ khoảng 3,7% và 2,2% ở kịch bản B2; 9% và 6% ứng với kịch bản A2 so với thời kỳ 1985-2000.

Tổng hợp ba thành phần cơ bản của phương trình cân bằng nước tự nhiên trung bình nhiều năm trên lưu vực là mưa (Xo), lớp dòng chảy (yo) và bốc thoát hơi Eo (ở đây thay thế bằng ETo), của một số lưu vực để thấy tác động của biến đổi khí hậu lên cán cân nước tự nhiên. yo=Xo – Eo Tuy lượng mưa toàn năm tăng nhưng lượng nước tổn thất do bốc thoát hơi trên lưu vực tăng lên khá nhiều do nhiệt độ tăng, dẫn đến lượng dòng chảy không tăng nhanh, thậm chí dòng chảy năm ở hầu hết khu vực miền Trung có xu thế giảm. Qua các thành phần của cân bằng nước tự nhiên có thể giải thich được sự thay đổi khac nhau của dòng chảy theo từng lưu vực (vùng) dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article