Sông ngòi là sản phẩm của khi hậu. Mọi sự thay đổi của khi hậu đều tác động mạnh mẽ lên nguồn nước sông.

Sông ngòi là sản phẩm của khi hậu. Mọi sự thay đổi của khi hậu đều tác động mạnh mẽ lên nguồn nước sông. Trên cơ sở hai kịch bản BĐKH B2, A2, và kết hợp với kịch bản nước biển dâng, đã tính toán, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước trong 7 lưu vực sông. Nghiên cứu về một số đặc trưng chinh của dòng chảy sông như: dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ, dòng chảy mùa cạn, lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất và tình hình ngập lụt, xâm nhập mặn trong tương lai…

Ngoài ra, còn xem xét đến tác động của biến đổi khi hậu đề nhu cầu nước của các ngành, đặc biệt là cấp  nước cho tưới.Tác động của BĐKH lên các đặc trưng dòng chảy của các sông nghiên cứu vào các thời kỳ tương lai được đánh giá bằng các mô hinh toán theo cac kịch bản BĐKH B2 va A2 . Chuỗi dòng chảy trung binh ngày trong các thời kỳ tương lai tại các trạm thủy văn đại biểu trong các hệ thống sông được tính từ mưa và bốc thoát hơi tiềm năng tương ứng với các kịch bản BĐKH. Từ kết quả tính đặc trưng dòng chảy tương ứng với cac kịch bản BĐKH trong các thời kỳ tương lai (2020-2039, 2040-2059, 2060-2079, 2080-2099) tại một số trạm thủy văn đại biểu trên các lưu vực sông nghiên cứu dưới đây là một số nhận xét về tác động của BĐKH đến tài nguyên nước (TNN) trên 7 lưu vực sông  nghiên cứu ở Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article