Lĩnh vực sản xuất thủy sản chịu tác động mạnh, thường xuyên của BĐKH. Người dân và các tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn chịu thiệt hại từ thiên tai, từ bão, lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn lợi và môi trường.

Lĩnh vực sản xuất thủy sản chịu tác động mạnh, thường xuyên của BĐKH. Người dân và các tổ chức sản xuất, kinh doanh luôn chịu thiệt hại từ thiên tai, từ bão, lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn lợi và môi trường.

BĐKH làm thay đổi theo hướng bất lợi ngành thủy sản, làm giảm hiệu quả kinh tế, gây thiệt hại nhiều mặt cho đời sống cộng đồng ngư dân.

Trong thời gian qua, Nhà nước đã thực thi nhiều biện pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thu được những kết quả nhất định. Tuy vậy, cần triển khai đầy đủ, sâu rộng hơn.

Cần sớm hoàn thiện, đưa vào thực hiện danh mục các chương trình/dự án nghiên cứu về BĐKH lĩnh vực thủy sản. Đầu tư đồng bộ cho các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, tính liên ngành, liên lĩnh vực.

Các biện pháp thích ứng và giảm thiểu đã được nghiên cứu bước đầu, phải sớm tích hợp vào các chương trình, kế hoạch của Bộ, Ngành, địa phương, góp phần thực hiện các quyết định đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trước mắt, cần ưu tiên triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu kinh tế-xã hội, nghiên cứu công nghệ và xây dựng các mô hình phục vụ nhu cầu cấp bách thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article