Đề xuất các hoạt động lồng ghép cụ thể nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với lĩnh vực thuỷ sản giai đoạn 2011-2015.
(1)Xây dựng các chính sách hỗ trợ cho ngư dân bị tổn thương do ảnh hưởng của BĐKH chuyển đổi nghề nghiệp nhằm giảm thiểu tác động của BĐKH

Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ ngư dân chịu tác động của BĐKH chuyển đổi nghề nghiệp sang các nghề khác phù hợp để đảm bảo cuộc sống, như chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản các đối tượng thích ứng với điều kiện và môi trường thay đổi, chuyển sang làm dịch vụ thuỷ sản. Thúc đẩy người dân tham gia quản lý nguồn lợi trong các mô hình đồng quản lý hoặc quản lý trên cơ sở cộng đồng. Hỗ trợ ngư dân đầu tư vào ngư cụ, máy móc tàu thuyền. Hỗ trợ trong công tác dự báo ngư trường, nguồn lợi để tăng hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lợi.

(2) Lồng ghép các kịch bản BĐKH vào kế hoạch phát triển bền vững ngành thủy sản

Tích cực tham gia thực hiện Khung Chương trình và kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu về biến đổi khí hậu đối với phát triển thuỷ sản “Một số hoạt động trọng tâm trong công tác giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp” - đó là (i) Chương trình nghiên cứu và quy hoạch các vùng nuôi trồng thuỷ, hải sản thích ứng với biến đổi khí hậu và trong hoạt động ưu tiên. (ii) Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tới diện tích nuôi trồng, năng suất, sản lượng và nguồn lợi đánh bắt thủy hải sản và đề xuất các biện pháp thích ứng và bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Các chương trình này của ngành thuỷ sản cần được cụ thể hoá bằng các dự án nghiên cứu hoặc đầu tư cụ thể nhằm thực hiện tốt các nội dung về lĩnh vực thuỷ sản trong kế hoạch hành động của ngành.

Cần lồng ghép các vấn đề về BĐKH và các kịch bản BĐKH vào quá trình xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược và quy hoạch phát triển thuỷ sản. Cần xem xét cân nhắc môi trường và vấn đề BĐKH vào trong các kịch bản phát triển của dự án quy hoạch phát triển thuỷ sản.

(3) Lồng ghép với các chương trình quốc gia

Tính tổng hợp, liên ngành đòi hỏi có sự hỗ trợ, lồng ghép với các Bộ, Ngành, địa phương và ở cấp quốc gia. Cụ thể:

- Chương trình trồng rừng ngập mặn và rừng đầu nguồn nhằm bảo vệ, phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển và khu vực hồ chứa; nâng cao chất lượng nguồn nước và bảo vệ đa dạng sinh học phục vụ nuôi trồng và khai thác thủy sản.

- Chương trình quy hoạch và phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ giảm thiểu thiên tai, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Nghiên cứu tác động của BĐKH đến hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học sinh vật thuỷ sinh và các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn thuỷ vực nội địa.

- Chương trình kiên cố hoá hệ thống thuỷ lợi, đê điều và hệ thống hạ tầng cơ sở nuôi trồng, hậu cần nghề cá để phòng chống lụt bão.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article