Khi điều kiện khí hậu thay đổi, đối tượng sản xuất nông nghiệp lại nhạy cảm với môi trường, do vậy các nghiên cứu đã được thực hiện để lựa chọn các giống cây trồng mới, các kỹ thuật canh tác mới nhằm thích ứng với điều kiện môi trường và khí hậu thay đổi.

Khi điều kiện khí hậu thay đổi, đối tượng sản xuất nông nghiệp lại nhạy cảm với môi trường, do vậy các nghiên cứu đã được thực hiện để lựa chọn các giống cây trồng mới, các kỹ thuật canh tác mới nhằm thích ứng với điều kiện môi trường và khí hậu thay đổi. Do vậy, trước sức ép về nhu cầu dân số và sự suy giảm chất lượng sinh thái, công tác nghiên cứu chọn tạo ra giống cây trồng mới với năng suất cao hơn, khả năng chống chịu và thích ứng rộng hơn đã được phát triển nhanh chóng.

   Kết quả thống kê cho thấy, các giống cây trồng nông nghiệp mới có tính chống chịu tốt hơn được phát triển mạnh bắt đầu từ năm 1977 trở lại đây. Cho đến nay 261 giống cây trồng cải tiền được áp dụng nhằm phát triển sản lượng phục vụ nhu cầu của con người trong khi điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Kết quả này cũng trùng hợp với diễn biến khí hậu vì các nhà khoa học cho rằng BĐKH thực sự bắt đầu rõ nét từ năm 1961. Do vậy, các giống cây trồng mới, biện pháp canh tác mới đã đóng góp vai trò tích cực để ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH. Mặt khác, BĐKH cũng đã thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển các công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo và duy trì sản xuất nông nghiệp.

 

Hình 2.4. Phát triển các giống cây trồng mới thích ứng tốt hơn với điều kiện khí hậu  1977-2007 (MARD, 2008)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article