Dựa vào kết quả phân tích ở các phần trên, tác động tổng thể được tổng hợp và phân tích tại bảng 2.13.

Dựa vào kết quả phân tích ở các phần trên, tác động tổng thể được tổng hợp và phân tích tại bảng 2.13. Theo kết quả ước tính dựa vào mô hình hóa cho thấy nếu diện tích và năng suất lúa được giữ nguyên như năm 2008, sản lượng lúa sẽ giảm đi so với tiềm năng 8.37% vào năm 2030 và 15,24% vào năm 2050. Đối với cây ngô, sản lượng có nguy cơ giảm đi so với tiềm năng 18.71% vào năm 2030 và 32,91% vào năm 2050. Đối với cây đậu tương, sản lượng có nguy cơ giảm so với tiềm năng là 3,51% năm 2030 và 9,03% vào năm 2050 (Bảng 2.13).

Bảng 2. 13. Tổng hợp thiệt hại do tác động của BĐKH đối với một số cây trồng chính

Chỉ tiêu

Dự báo đến 2030

Đến năm 2050

Sản lượng

(ngàn tấn)

Tỷ lệ

(%)

Sản lượng

(ngàn tấn)

Tỷ lệ

(%)

1. Cây lúa

-2.031,87

-8.37

-3.699,97

-15,24

1.1. Giảm sản lượng do thiên tai[1]

-65,27

-0,18

- 65,27

-0,18

1.2. Giảm sản lượng do suy giảm tiềm năng năng suất

-1.966,6

-8.10

-3.634,7

-14.97

- Lúa xuân

-1.222,8

-7,93

-2.159,3

-14,01

- Lúa hè thu

-743,8

-8,40

-1.475,4

-16,66

2. Cây ngô

-500,4

-18,71

-880,4

- 32,91

3. Cây đậu tương

- 14,38

-3,51

-37,01

-9,03

Ghi chú:  Sản lượng năm 2008 được đem so sánh để tính % đánh giá tác động của BĐKH

Tuy nhiên, do tác động của BĐKH và sức ép về phát triển công nghiệp và kinh tế, diện tích đất đai ngày càng thu hẹp trong khi năng suất cây trồng tại nước ta đã tăng mạnh và gần đến mức giới hạn tối đa. Theo ước tính, nếu nước biển dâng theo đúng kịch bản, đến năm 2100, nước ta sẽ mất đi thêm 7.59 triệu tấn lúa mới chỉ tính riêng cho vùng ĐBSCL. Như vậy, nếu suy giảm sản lượng do nước biển dâng, cùng với suy giảm tiềm năng, năng suất lúa nước ta sẽ phải đổi mặt với vấn đề về an ninh lương thực trầm trọng. Do đó, việc đảm bảo sản lượng đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ và quyết liệt từ nhà nước, MARD và các địa phương.


[1] Thit hi sn lượng lúa do thiên tai tm tính bng mc bình quân chung giai đon 1989-2008, da vào ngun s liu ca MARD, 1989-2008

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article