(NLĐ)- Theo Thông báo số 38/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia xung quanh chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện có kết quả hơn từng việc cụ thể, tạo yếu tố cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo.

Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó thể hiện rõ: Ứng phó với biến đổi khí hậu được coi là vấn đề sống còn của đất nước... “Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thực hiện trên nguyên tắc vừa thích nghi với ứng phó tích cực để tồn tại và phát triển, trong đó ứng phó là trọng tâm. Phải đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới để hạn chế phát thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để ứng phó tích cực với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo thông báo trên, Thủ tướng đồng ý bổ sung Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article