Việc lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương đã được luật hóa trong Luật Khí tượng thủy văn, đã xuất hiện trong nhiều văn bản. Tuy nhiên, lồng ghép như thế nào là vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể.

* 5 bước tích hợp

Năm 2012, Bộ TN&MT đã xuất bản cuốn Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là một phương pháp tiếp cận khôn ngoan để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Thông qua việc lồng ghép các chính sách, biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quá trình phát triển hạn chế được những rủi ro do biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội từ biến đổi khí hậu để xây dựng nền kinh tế cacbon thấp.

Theo tài liệu trên, quy trình tích hợp có 5 bước gồm: Sàng lọc, đánh giá mối quan hệ giữa các chiến lược, kế hoạch với vấn đề biến đổi khí hậu; Lựa chọn các biện pháp ứng phó để lồng ghép; Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển; Thực hiện các chiến lược, kế hoạch đã tích hợp; Giám sát và đánh giá thực hiện.

Các chuyên gia cho rằng, bước quan trọng nhất là tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, kế hoạch bởi từ đây, các chính sách ra đời, quyết định đến sự phát triển của địa phương, các ngành có liên quan. Trêm cơ sở các bước hướng dẫn chung, các nhà hoạch định chính sách lựa chọn các bước thích hợp và xác định các tiêu chí đặc thù cho từng ngành, địa phương để tích hợp hiệu quả.

* Đề xuất quy trình chuyên sâu

Nghiên cứu sâu hơn và cập nhật hơn, các nhà khoa học Viện Chiến lược và chính sách TNMT đã đề xuất quy trình xuất quy trình lồng ghép BĐKH với 5 bước và 13 hoạt động cụ thể, để các lĩnh vực, các cấp của ngành TNMT tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Cụ thể, bước 1 là chuẩn bị cho việc lồng ghép. Bước này gồm 3 hoạt động: Thành lập Nhóm thực hiện lồng ghép; Bố trí các nguồn lực cần thiết cho quá trình thực hiện và Phân tích, đánh giá chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dưới góc nhìn ứng phó với BĐKH.

Để thực hiện bước này hiệu quả cần phải thu thập đầy đủ thông tin, số liệu về BĐKH (các kịch bản BĐKH; số liệu về khí tượng thủy văn, thiên tai và thiệt hại; các chính sách, chiến lược ứng phó...) cũng như các thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch  (tình hình phát triển kinh tế-xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giai đoạn trước; dự thảo các nội dung chính của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch...).

Bước 2 là xác định mối liên hệ giữa BĐKH và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Bước này bao gồm 2 hoạt động: Xác định các tác động của BĐKH lên đối tượng TNMT và Xác định các tác động của việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lên khả năng ứng phó với BĐKH.

Bước 3 là lựa chọn các biện pháp ứng phó. Bước này tương tự như bước 2 của quy trình tích hợp năm 2012. Các nhà khoa học đề xuất 2 hoạt động là lựa chọn các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ.

Lồng ghép các biện pháp ứng phó với BĐKH đã được lựa chọn là bước thứ 4 với 4 hoạt động: Lồng ghép BĐKH vào các quan điểm, mục tiêu; Lồng ghép BĐKH vào các nội dung, nhiệm vụ;  Lồng ghép BĐKH vào các giải pháp và tổ chức thực hiện của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và; Tham vấn các bên liên quan.

Bước cuối cùng là giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp ứng phó BĐKH với 2 việc: giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp ứng phó với BĐKH đã được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và; đề xuất, kiến nghị chỉnh sửa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Quy trình được đề ra khá chặt chẽ song theo các nhà khoa học, để có thể ứng dụng thành công, ngoài nhận thức và sự cam kết mạnh mẽ, cần phải có sự hiểu biết sâu hơn về các công cụ, phương pháp trong việc đánh giá tác động, lựa chọn các giải pháp ứng phó.

Bảo Châu

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
943