Tuyển dụng chuyên gia

3 national experts: Water Resources Engineering Expert – Team Leader; Hydraulics Expert; Water Management Works Expert for Cai Lon – Cai Be Water Management System (Ref. 1-170803)

Tuyển chọn nhà thầu Xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn về phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH

Tuyển Điều phối viên Dự án CBICS-MARD