Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu để  xây dựng được cơ sở khoa học của mô hình cộng đồng các bon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí của mô hình cộng đồng các bon thấp, chống chịu cao nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ.

Qua mô hình thử nghiệm nghiên cứu, sẽ xác lập được một số mô hình trình diễn và đánh giá hiệu quả các mô hình cộng đồng các bon thấp, chống chịu cao ở các vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó đề xuất giải pháp và phương án nhân rộng các mô hình trình diễn cho các vùng tương tự trên toàn quốc.

Minh Hiếu

Nguồn: Monre
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
386